Monday, October 19, 2015

Kemahiran Proses Sains

Ilmu sains adalah merupakan suatu kajian tentang ilmu pengetahuan yang menerangkan tentang fenomena semula jadi di persekitaran kita.

Proses pembelajaran sains boleh dijalankan dengan lebih berkesan serta efektif dengan menggunakan kemahiran proses sains.

Kemahiran proses sains adalah merangkumi:
 1. Memerhati.
 2. Mengelas.
 3. Mengukur dan menggunakan nombor.
 4. Membuat inferens.
 5. Meramal.
 6. Berkomunikasi.
 7. Menggunakan hubungan ruang dan masa.
 8. Mentafsir data.
 9. Mendefinisi secara operasi.
 10. Mengawal pemboleh ubah.
 11. Membuat hipotesis.
 12. Mengeksperimen.


3 comments: